AGAMA

  1. DATA PEMELUK AGAMA DI DESA SOKAWATI

ISLAM                                                              :                         2.365   Orang

KRISTEN                                                         :                          2          Orang

HINDU                                                             :                          0         Orang

BUDHA                                                            :                          0         Orang

KONGHUCHU                                                :                         0          Orang

PENGANUT / PENGHAYAT KEPERCAYAAN

TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA                 :                         13         Orang

 

 

2. JUMLAH TEMPAT IBADAH DI DESA SOKAWAT

MASJID                :     3

MUSHOLA           :     4

GEREJA                :     0

WIHARA               :     0

PURA                     :     0

KLENTENG          :     0